Pracodawca, zanim rozpocznie poszukiwanie pracownika określa mile widziane cechy u kandydata. Poza kwalifikacjami i umiejętnościami adekwatnymi do specyfiki wykonywanej pracy u każdego pracownika są cenione uniwersalne cechy.

Parlament Europesjki i Rada Unii Europejskiej przyjęły zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych. Wymieniono wówczas niezbędne kompetencje dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego oraz zatrudnienia. Są to: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

Analizując wyżej wymienione kompetencje, treść ogłoszeń o pracę oraz opierając się na licznych rozmowach, które przeprowadziliśmy z pracodawcami proponujemy listę dziesięciu cech, które są cenione przez pracodawców:

  1. Komunikatywność

Umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć i opinii to podstawowa umiejętność bez której trudno funkcjonować. Pracownik powinien potrafić sprawnie komunikować się z przełożonym, współpracownikami oraz klientami. Ponadto często wymagane jest od pracownika pisania raportów, sprawozdań czy innej dokumentacji.

  1. Znajomość języków obcych

Obecnie sprawna komunikacja jest wymagana nie tylko w języku ojczystym ale również w języku obcym. Powszechnie używanym językiem jest język angielski, choć mile widziana jest również znajomość innych języków. Wymagania te wynikają  z tego, że coraz częściej właściciele firm prowadzą swoje działania na skalę międzynarodową.

  1. Kompetencje cyfrowe

Kolejną ważną cechą jest umiejętność korzystania z technologii informatycznych. Oznacza to, że pracownik potrafi komunikować się za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz obsługiwać aplikacje komputerowe – głównie edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych.

  1. Umiejętność uczenia się

W dobie szybkiego rozwoju obecnie każdy pracownik jest zobligowany do ciągłego dokształcania się. Dlatego kolejną cechą cenioną przez pracodawców jest otwartość na przyswajanie nowych informacji oraz łatwość uczenia się.

  1. Samodzielność

Pracodawca ceni sobie pracowników, którzy są samodzielni to znaczy zanim zwrócą się do szefa o pomoc samodzielnie szukają rozwiązań.

  1. Umiejętność pracy w zespole

Poza tym, że pracownik potrafi samodzielnie wykonać zlecone mu zadania, powinien również sprawnie komunikować się z zespołem i dyskutować o realizowanych projektach.

  1. Przejawianie inicjatywy

Mile widziane jest również przejawianie inicjatywy i proponowanie własnych rozwiązań zamiast czekania na propozycje pracodawcy 😉

  1. Uczciwość

Nie musimy chyba długo tłumaczyć dlaczego ta cecha jest ważna. Uczciwość pracownika może przejawiać się w tym, że będzie rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków oraz nie będzie zatajał informacji bądź co gorsza działał na niekorzyść pracodawcy.

  1. Umiejętność radzenia sobie ze stresem

W pracy nieuniknione są sytuacje stresowe, dlatego mile widziany jest pracownik, który potrafi radzić sobie z emocjami oraz rozwiązywać konflikty.

  1. Organizacja czasu pracy

Dobra organizacja czasu pracy to ważna cecha, zwłaszcza w miejscu gdy od pracownika wymagana jest wielozadaniowość. Pracownik, który potrafi zaplanować swój czas pracy będzie terminowo wywiązywał się ze zleconych mu obowiązków.