Project Description

 

Projekt Metody wsparcia młodych w osiąganiu celów zawodowych” realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI z siedzibą w Krakowie jako projekt partnerski w ramach Programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w  partnerstwie z Zespołem Szkół Energetycznych nr 9 w Krakowie oraz z Centro de Formacion Profesional Xabec.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

O projekcie

 

„Metody wsparcia młodych w osiąganiu celów zawodowych” to projekt adresowany do kadry parterów biorących udział w projekcie: kadry zarządzającej nauczycieli przedmiotów zawodowych na kierunkach: technik, elektryk, technik elektronik, technik informatyko, specjalistów ds. praktyk zawodowych i rynku pracy, specjalistów ds. pracy metodą projektową  oraz specjalistów ds. współpracy z pracodawcami raz  mentorów służący wspieraniu i rozwijaniu kompetencji osób pracującej z młodzieżą.  Głównym celem  projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie organizowania praktyk zawodowych i współpracy z pracodawcami, a także metod kształcenia umiejętności zawodowych przy uwzględnieniu potrzeb uczniów o mniejszych szansach.

 

Udział w projekcie da możliwość:

 • Wymiany wiedzy, doświadczenia i know-how w zakresie praktyk zawodowych i metod kształcenia zawodowego,
 • Wymiany wiedzy na temat kształcenia zawodowego w Polsce i Hiszpanii
 • Poznania problemów, metod i standardów pracy w szkole z młodzieżą w innym kraju
 • Podniesienia jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą w szkole
 • Podniesienia kompetencji kadry
 • Wzrostu motywacji kadry
 • Wzrostu skuteczności działań partnerów i pracodawców

Udział w projekcie będzie wpływał na poprawę metod oraz jakość pracy uczestników projektu.

 

Etapy projektu:

 

 • Wizyta studyjna w Walencji  –  pierwszy etap projektu, który pozwala na poznanie organizacji partnerskich i osób biorących udział w projekcie, Poznanie organizacji przyjmującej i zapoznanie się z jej metodami pracy w zakresie praktyk zawodowych, pracy projektowej, wolontariatu oraz wsparcia dla osób z mniejszymi szansami.

 

 • Badanie i wiedzy i potrzeb – kolejny etap projektu, który pozwala na ocenę poziomu wiedzy osób pracujących z młodzieżą u poszczególnych partnerów w zakresie współpracy z pracodawcami, pracy projektowej, wolontariatu oraz pracy z osobami o mniejszych szansach oraz diagnoza ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie .

 

 • Przygotowanie i wizyta studyjna w Krakowie – celami wizyty studyjnej jest poznanie organizacji z Polski i zapoznanie się z ich metodami zindywidualizowanej pracy z młodzieżą w szkole, współpracy z pracodawcami, dostosowania praktyk zawodowych do indywidualnych potrzeb uczniów/podopiecznych, w szczególności z młodzieżą z mniejszymi szansami.
 • Przygotowanie rekomendacji i wizyta studyjna w Krakowie – Podczas wizyty studyjnej zostaną przedstawione przygotowane rekomendacje w zakresie obszarów do rozwoju w każdej organizacji partnerskiej oraz rekomendowanych metod pracy z młodzieżą w szkole. Po przedstawieniu każdego z obszarów do rozwoju i odpowiadających im rekomendowanych metod pracy dla partnerów nastąpi dyskusja mająca na celu wymianę opinii i zebranie spostrzeżeń i uwag.
 • Upowszechnienie rezultatów

 

Planowane efekty

W wyniku projektu  dojdzie do włączenia parterów do sieci kontaktów organizacji uczestniczących w projekcie oraz wzrostu kompetencji kadry w zakresie współpracy z pracodawcami oraz młodzieżą, w szczególności z młodzieżą o mniejszych szansach

Zgłoś się do