Project Description

Logotypy UE, RP, Małopolska

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Typ projektu: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 1,568,158.56 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1,489,748.56 zł

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu i planowane efekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo) zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego w szczególności z obszarów rewitalizowanych.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • nabycie/zwiększenie umiejętności społecznych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji i wizerunku, poprzez udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku przez 99 os.
 • nabycie nowego doświadczenia zawodowego przez udział w stażach zawodowych przez min. 64 os.
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez min. 45 osób

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski i brzeski których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj.:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Kobiety
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Projekt skierowany jest do 110 osób, z czego min. 60% osób będą stanowić kobiety oraz 11% będą stanowić osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Co oferujemy?

 • Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników – dla min. 80 os.
 • Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników – dla min. 50 osób;
 • Opiekę osobistego Case Managera i Specjalisty ds. zatrudnienia;
 • Wsparcie profesjonalistów, którzy ułatwiają zdobycie wymarzonej pracy;
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku;
 • Indywidualne doradztwo, w tym zawodowe, psychologiczne oraz coaching;
 • Poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi – dla min. 13 osób;
 • Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych;
 • Poczęstunek podczas zajęć.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Dołącz do Nas!

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej;
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego;
 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
 • osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat  (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym  grupa ta nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz może być skierowana wyłącznie na formy wsparcia służące podniesieniu, nabyciu, utrzymaniu lub potwierdzeniu kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Sowińskiego.

Dla pracodawcy

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów (bez ponoszenia kosztów).

Staże odbywają się po zakończeniu przez Uczestników Projektu warsztatów, porad indywidualnych i/lub szkoleń. Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawcy!! – osoby odbywające staże otrzymywują wynagrodzenie w ramach naszego Projektu.

Pracodawco! Zyskujesz pracownika i nie ponosisz żadnych kosztów!
Zapraszamy do współpracy!


DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu „Proaktywni na Plus”, wypełnij wniosek o zorganizowanie stażu i odeślij na adres mailowy: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl

Po przesłaniu wniosku o zorganizowanie stażu skontaktujemy się z Państwem i udzielimy wszelkich szczegółowych informacji na temat organizacji stażu w ramach projektu „Proaktywni na Plus”.

W razie pytań, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. zatrudnienia:
Paulina: 533 442 199; Monika: 533 446 405
e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl

DO POBRANIA:

Dla uczestników

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące stażystów odbywających staże.

Osobom dojeżdżającym na staże przypominamy o złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów przejazdu. W celu udokumentowania kosztów przejazdu Stażysty dojeżdżającego środkami transportu publicznego za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z jednego dnia przejazdu lub informacji otrzymanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie wraz z oświadczeniem Stażysty o korzystaniu ze środków transportu publicznego. Ważne, wg regulaminu informację od przewoźnika składa się każdorazowo wraz z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosków załączamy oświadczenie o numerze konta bankowego.

Dni wolne: każdy Stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Dni wolne na stażu można łączyć, nie wolno ich wykorzystać przed upływem przepisowych  30 dni, jak również udzielić np. 1 dzień za 15 dni. Dni wolne przysługują Stażyście projektu po uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna stażu oraz po pisemnym przedłożeniu przez Stażystę opiekunowi stażu wniosku o udzielenie dni wolnych.

DO POBRANIA:

Uczestnicy projektu

I edycja

[/fusion_gallery]

II edycja