Młodzi proaktywni

projekt zakończony

Młodzi proaktywni2018-12-06T11:31:07+01:00

Project Description

O projekcie

Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkałych na terenie miasta Tarnów, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, miasta Kraków i powiatu chrzanowskiego poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.

Wartość projektu 2 287 794,36 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 102 254,24 zł.

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 67 osób oraz samozatrudnienia przez min. 10 osób.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2015r. do 31.10.2017r.

Co możesz zyskać uczestnicząc w projekcie?

 • PŁATNE STAŻE
  Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie. Czas stażu to średnio 4 miesiące.

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA
  Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub inne dopasowane do Twoich potrzeb. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (3 dni x 6h) oraz szkolenia kompetencji pracowniczych (3 dni x 6h).

 • DOTACJA NA START FIRMY
  Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 20.000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Profesjonalne doradztwo konsultantów biznesowych przed i w trakcie prowadzenia firmy.

 • PRACA
  Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie zatrudnienia po zakończeniu stażu

 • INDYWIDUALNE WSPARCIE
  Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.

 • POKRYCIE KOSZTÓW
  Pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych, badań lekarskich. Poczęstunek podczas zajęć.

Kto może wziąć udział w projekcie Młodzi proaktywni?

 • wiek 18-29 lat
 • osoba nie pracująca (tj. jest bierna zawodowo – nie zarejestrowana w urzędzie pracy)
 • osoba nie kształcąca się (tj. nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • osoba nie szkoląca się (tj. nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych)
 • osoba z wykształceniem:
  • podstawowym (osoby, które ukończyły szkołę podstawową)
  • gimnazjalnym (osoby, które ukończyły gimnazjum)
  • ponadgimnazjalnym (studenci studiów zaocznych, osoby, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
  • policealnym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
  • wyższym (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w V-ciu naborach, średnio po 15 osób na każdy nabór

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Płatne staże

Skorzystaj z płatnego stażu – zdobądź doświadczenie zawodowe podczas stażu a następnie rozpocznij pracę!

Czy warto iść na staż?

Udokumentowany staż pracy danej osoby może mieć znaczenie już na etapie rekrutacji. Jest bowiem okazją do pozyskania doświadczenia w pracy na danym stanowisku, którego często żąda przyszły pracodawca od kandydatów, sprawdzenia się w wymarzonej pracy, nawiązania kontaktów zawodowych i wyrwania się z pętli bezrobocia. Niewielki ale stały miesięczny dochód jest dodatkowym atutem. Założeniem systemu stażowego jest sprawdzenie się na danym stanowisku, by później otrzymać zatrudnienie na etacie.

Co zyskujesz idąc na staż ?

 • doświadczenie zawodowe i realną szansę na zatrudnienie
 • stypendium stażowe w wysokości 997,32 zł netto (na rękę)
 • pokrycie kosztów dojazdu na staż
 • szkolenie przed rozpoczęciem stażu w miejscu pracy lub inne dopasowane do Twoich potrzeb

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Kto może wziąć udział w projekcie i starać się o płatny staż?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo  (które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie studiują formalnie w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: miasto Kraków, miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski i chrzanowski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 • w wieku od 18 do 29 lat
 • z wykształceniem:
  • podstawowym (osoby, które ukończyły szkołę podstawową)
  • gimnazjalnym (osoby, które ukończyły gimnazjum)
  • ponadgimnazjalnym (studenci studiów zaocznych, osoby, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
  • policealnym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
  • wyższym (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami.

Szczegółowe informacje dotyczące płatnych staży znajdują się w Regulaminie.

Informacja dla pracodawców – organizatorów staży w 2016/2017 roku

Informujemy, że od listopada 2015 do października 2017 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI organizować będzie staże dla osób biernych zawodowo.

W ramach projektu „Młodzi Proaktywni” współpracujemy z firmami zainteresowanymi przyjęciem na staż osób w wieku 18-29 lat posiadających max. średnie wykształcenie, gotowych do podjęcia pracy. W ciągu całego okresu do odbycia stażu skierowanych zostanie 75 osób. Staże będą odbywały się po zakończeniu przez Uczestników Projektu szkolenia kompetencji miękkich (m.in. praca w zespole, sprawna komunikacja, itp.), porad indywidualnych i przygotowań branżowo-produktowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w pięciu następujących po sobie edycjach.

Pracodawco – przyjmij na staż, przekonaj się, zatrudnij!

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY! Dodatkowe korzyści dla pracodawcy to między innymi:

 • brak kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu (staż w całości jest finansowany ze środków projektu!)
 • brak konieczności ponoszenia kosztów na badania lekarskie stażysty
 • środki finansowe na przeszkolenie/przygotowanie pracownika przed podjęciem stażu
 • warsztaty i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, dopasowane do ich potrzeb i predyspozycji przed przystąpieniem do stażu

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu wypełnij wniosek o zorganizowanie stażu i odeślij na adres mailowy: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt.

Procedura rekrutacji do projektu „Młodzi proaktywni”

Etap I: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Poprzez wypełnienie Formularza Aplikacyjnego online.

WAŻNE! W przypadku osób niepełnosprawnych, dodatkowo należy dostarczyć w formie papierowej Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z pkt. 3 poniżej.

W FORMIE PAPIEROWEJ:

Poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

 1. Formularz Aplikacyjny
 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS – kserokopia (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami).

W/w dokumenty należy dostarczyć na adres:

Biuro Projektu – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków

lub

Lokalna Pracownia Aktywności – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Za datę zgłoszenia do Projektu uznaje się datę złożenia/przesłania Formularza Aplikacyjnego. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych dokumentów w późniejszym terminie, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego naboru rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI PROJEKTU.

W rekrutacji preferowane będą:

 • osoby bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt.
 • kobiety – 2 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami – 2 pkt.

W I etapie można uzyskać max. 6 pkt.

Po zakończeniu zbierania dokumentów rekrutacyjnych na podstawie punktów preferencyjnych zostanie sporządzona wstępna lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. Lista dostępna będzie na stronie internetowej i w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Etap II: Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna oceniająca motywację i profil psychologiczny Kandydata. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba posiadająca niezbędne (min.) predyspozycje psychiczne potrzebne do podjęcia stażu, a w dalszej perspektywie do podjęcia pracy, lub do prowadzenia działalności gospodarczej – min. 2,5 pkt max 5 pkt

Etap III: Ostateczna lista rankingowa i lista rezerwowa

Po zakończeniu II etapu rekrutacji zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z punktacją uzyskaną na rozmowie rekrutacyjnej i punktami preferencyjnymi. Przy równiej ilości punktów decyduje liczba punktów uzyskanych na rozmowie rekrutacyjnej .

Kobiety stanowić będą co najmniej 60% liczby uczestników.

Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo. Lista dostępna będzie na stronie projektu i Biurze Projektu.

Z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej (w początkowej fazie projektu).

Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania z zakwalifikowanymi kandydatami umowy i deklaracji uczestnictwa w projekcie i od tego momentu stają się oni Uczestnikami Projektu.

2303, 2017

Wkrótce ostatni nabór do projektu

Fundacja PROAKTYWNI wkrótce rozpocznie rekrutację do V, ostatniej edycji projektu stażowego Młodzi proaktywni. Udział jest bezpłatny, a zapisywać mogą [...]