Złap za STER!

Złap za STER!2022-12-07T12:44:38+01:00

Project Description

Logotypy UE, RP, Małopolska

O projekcie

Projekt „Złap za STER!” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Lidera projektu) oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (Partnera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy,  Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Logo RP - projekt Złap za STER! - Fundacja PROAKTYWNI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 997 000,59 PLN z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi  2 547 450,50 PLN i wkład z budżetu Państwa 299 700,06 PLN.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2021r. – 30.06.2023r.

Cel projektu i planowane efekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa poprzez utrzymanie zatrudnienia/zatrudnienie/samozatrudnienie/podniesienie kompetencji zawodowych
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
 • zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • odchodzących z rolnictwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 176 os. w tym min. 60% stanowić będą Kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projekty jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 • Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 • Elastyczność w użytkowaniu,
 • Proste i intuicyjne użytkowanie,
 • Czytelna informacja,
 • Tolerancja na błędy,
 • Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 • Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 • Percepcja równości.

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Budynek, w którym mieści się biuro, dysponuje wejściem od strony ulicy Sowińskiego, dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami. Użytkownicy mogą się dostać do biura korzystając z dźwigu osobowego. W strefie wejściowej, w charakterystycznych punktach budynku, umieszczona jest zauważalna informacja o lokalizacji oraz sposobie dotarcia do biura projektu.

Biuro projektu „Złap za STER!” zlokalizowane jest w samym centrum miasta Tarnowa, stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane są przed budynkiem. Poziom miejsca parkingowego jest ten sam co chodnika. Miejsce jest prawidłowo oznaczone, z łatwym dostępem do budynku, umożliwiającym samodzielne dotarcie do niego. Dojazd do biura projektu możliwy z różnych kierunków różnymi publicznymi środkami transportu zbiorowego (autobusem, koleją) i samochodem.

Wskazówki dojazdu transportem zbiorowym do biura projektu „Złap za STER!” w Tarnowie:

Przystanki (dla pojazdu: Autobus) w pobliżu biura projektu „Złap za STER!”:

 • Narutowicza 04 – Łazienna
 • Bema 04 – Szkoła
 • Solidarności 04 – Grottgera
 • Mickiewicza 04 – Poczta
 • Solidarności 01 – Klikowska
 • Nowy Świat 01 – Krakus
 • Krakowska 01 – Pl. Kościuszki
 • Sikorskiego 01 – Świt

Linie w pobliżu biura projektu „Złap za STER!”:

 • Autobus: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12,14, 24, 30, 31, 33, 34, 41, 44
 • Kolej: SKA3, KMŁ

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów telefonicznie w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

 1. Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 2. Płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 3. Udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 4. Opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne.
 6. Dodatek relokacyjny.
 7. Dodatek aktywizacyjny.
 8. Refundację studiów podyplomowych.
 9. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe.

 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Płatne staże u znanych pracodawców dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 3. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 5. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Dołącz do Nas!

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Po dokonaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i udzielimy Ci wszelkich  szczegółowych informacji wraz z informacją o dostarczeniu dokumentów w formie papierowej.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia (osobiście lub pocztą tradycyjną) dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej dostępnych poniżej:

 1. Formularza Aplikacyjnego;
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/ Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny dokument równoważny potwierdzający stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie;

oraz w zależności od Twojej sytuacji:

>Jeśli jesteś bez pracy:

 • kopię ostatniego świadectwa pracy (świadectwo nie starsze niż 6 miesięcy) jeśli ze świadectwa pracy nie wynika jasno, że utrata pracy jest spowodowana niezależnie od Ciebie, to dołącz załącznik 1 – oświadczenie od pracodawcy (jeśli byłeś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę) lub załącznik 2 – oświadczenie od zleceniodawcy (jeśli świadczyłeś pracę w oparciu o umowę zlecenie),

oraz

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy jeśli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z ZUS  jeśli nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub jesteś bierny zawodowo, dowiedz się jak uzyskać zaświadczenie

>Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn zakładu pracy do dokumentów dołącz:

 • kopię wypowiedzenia, natomiast jeśli z wypowiedzenia nie wynika jasno, że utrata pracy jest spowodowana niezależnie od Ciebiedołącz załącznik 3 – oświadczenie od pracodawcy;

>Jeśli jesteś zagrożony utratą pracy – bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych, dołącz: załącznik 4 – oświadczenie od pracodawcy;

>Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa dołącz załącznik 5 – oświadczenie rolnika wraz z zaświadczeniem/decyzja z KRUS, zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstw lub nakaz płatniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie  są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Gdzie i jak dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej do Biura mieszczącego się pod adresem:

Małopolska Zachodnia – Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie pracujący i/lub zamieszkujący (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie: miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego składają dokumenty rekrutacyjne pod adresem:

Biuro w Krakowie: Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

lub

Małopolska Wschodnia –  Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie pracujący i/lub zamieszkujący (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie: miasta Tarnowa, Nowego Sącza, powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, brzeskiego, bocheńskiego składają dokumenty rekrutacyjne pod adresem:

Biuro w Tarnowie: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Sowińskiego.

Załączniki do pobrania (wersja do pobrania pdf):

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Zał. 1 oświadczenie pracodawcy umowa o pracę
 5. Zał. 2 oświadczenie pracodawcy umowa zlecenie
 6. Zał. 3 oświadczenie pracodawcy-wypowiedzenie/nieprzedłużenie-wypowiedzenie_nieprzedłużenie
 7. Zał. 4 oświadczenie pracodawcy – w okresie 12 miesięcy
 8. Zał. 5 oświadczenie rolnik
 9. Zał. 6 mój pomysł na biznes
 10. Zał. 7 oświadczenie kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej
 11. Wniosek do ZUS
 12. Oświadczenie o braku źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej

Załączniki do pobrania (wersja do pobrania WORD):

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Zał. 1 oświadczenie pracodawcy umowa o pracę
 5. Zał. 2 oświadczenie pracodawcy umowa zlecenie
 6. Zał. 3 oświadczenie pracodawcy-wypowiedzenie/nieprzedłużenie
 7. Zał. 4 oświadczenie pracodawcy – w okresie 12 miesięcy
 8. Zał. 5 oświadczenie rolnik
 9. Zał. 6 mój pomysł na biznes
 10. Zał. 7 oświadczenie kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej
 11. Oświadczenie o braku źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej

Dla pracodawcy

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów (bez ponoszenia kosztów).

Jakie korzyści niesie ze sobą zorganizowanie stażu?

 • we współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika
 • otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu
 • nie nawiązujesz umowy ze stażystą, a w związku z tym nie ponosisz żadnych kosztów związanych z organizacją stażu
 • przez okres co najmniej trzech miesięcy masz możliwość sprawdzenia potencjalnego przyszłego pracownika bez ponoszenia kosztów
 • zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie
 • wszystkie staże oraz koszty z nimi związane w całości finansowane są ze środków projektu – osoby odbywające staże będą otrzymywały wynagrodzenie w ramach naszego Projektu
 • po upływie okresu stażu zyskujesz możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika

Pracodawco! Zyskujesz pracownika i nie ponosisz żadnych kosztów!
Zapraszamy do współpracy!

Kto może przyjąć stażystę?

Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski, które są zainteresowane przyjęciem do pracy nowego pracownika.

Jak wygląda staż?

 • trwa średnio 3 miesiące i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu
 • stażysta otrzymuje stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu − koszty te pokrywa organizator projektu
 • do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do obycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu

DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu „Złap za STER!”, wyślij ZGŁOSZENIE, a my skontaktujemy się z Państwem i udzielimy wszelkich szczegółowych informacji na temat organizacji stażu w ramach projektu „Złap za STER!”.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Ekspertem ds. monitorowania rynku pracy:
nr. telefonu: 14 300 04 51

Dokumenty związane z organizacją stażu znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania

Dla uczestników

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące stażystów odbywających staże.

Osobom dojeżdżającym na staże przypominamy o złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów przejazdu. W celu udokumentowania kosztów przejazdu Stażysty dojeżdżającego środkami transportu publicznego za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z jednego dnia przejazdu lub informacji otrzymanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie wraz z oświadczeniem Stażysty o korzystaniu ze środków transportu publicznego. Ważne, wg regulaminu informację od przewoźnika składa się każdorazowo wraz z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosków załączamy oświadczenie o numerze konta bankowego.

Dni wolne: każdy Stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Dni wolne na stażu można łączyć, nie wolno ich wykorzystać przed upływem przepisowych  30 dni, jak również udzielić np. 1 dzień za 15 dni. Dni wolne przysługują Stażyście projektu po uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna stażu oraz po pisemnym przedłożeniu przez Stażystę opiekunowi stażu wniosku o udzielenie dni wolnych.

DO POBRANIA: