Umowa zlecenie i umowa o dzieło to umowy cywilnoprawne, na podstawie których często jest oparta współpraca między przedsiębiorstwem a osobą wykonującą daną usługę. Jakie są różnice między tymi dwiema umowami?

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie wykonawca dokonuje określonej czynności w zamian za określone świadczenie i nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Wynagrodzenie jest regulowane przez obowiązujące przepisy i minimalna stawka godzinowa jest ustalana na podstawie minimalnej krajowej. W 2020 roku stawka ta wynosi 17 zł brutto. Umowa zlecenie podlega także obowiązkowemu oskładkowaniu (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe). Umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdej chwili.

Umowa o dzieło

W ramach umowy o dzieło osoba wykonująca usługę zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła, a zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. W przypadku umowy o dzieło nie jest stosowana minimalna stawka godzinowa. Przedmiotem umowy o dzieło muszą  być czynności dające namacalny rezultat na przykład wykonanie krzesła czy wykonanie sesji zdjęciowej. Wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy o dzieło warunki jej wypowiedzenia są określane podczas jej zawierania