Czy odchodząc z pracy można „zabrać” ze sobą urlop do następnego pracodawcy? Czy niewykorzystany urlop przepada?

Odchodząc z pracy nie masz możliwości zabrania ze sobą urlopu do nowego pracodawcy. Jeżeli nie wykorzystasz w całości urlopu, pracodawca jest zobowiązany wypłacić Ci ekwiwalent. Jeżeli jednak będziesz mieć przedłużaną umowę przez tego samego pracodawcę, możesz wykorzystać przysługujący Ci urlop w ramach kolejnej umowy.

Ilość dni przysługującego Ci urlopu jest zależna od Twojego stażu pracy. Wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. Zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. Średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. Średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. Średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. Szkoły policealnej – 6 lat,
  6. Szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu. Jeżeli uczyłeś się i pracowałeś jednocześnie również okres nauki i zatrudnienia się nie sumuje. Wlicza się wówczas okres zatrudnienia lub pobierania nauki, zależnie od tego co jest korzystniejsze.

Niewykorzystany urlop za poprzedni rok możesz wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy