Każda kobieta pracująca na umowie o pracę ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Czy również osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie może skorzystać z tego przywileju? Ile trwa urlop macierzyński i jakie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie?

Umowa zlecenie a urlop macierzyński

Osoba pracująca na umowie zlecenie nie może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, może natomiast pobierać zasiłek macierzyński gdy przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Aby przystąpić do  takiego ubezpieczenia należy podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, a następnie złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA.

Kiedy można skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Według Kodeksu Pracy kobieta może skorzystać z urlopu macierzyńskiego będąc jeszcze w ciąży. Nie może to być natomiast okres dłuższy niż 6 tygodni. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru. Kobieta może powrócić do pracy dopiero po upływie 14 tygodni od dnia porodu ale tylko wtedy, gdy opieka nad dzieckiem zostanie przejęta przez ojca. Istnieje również możliwość ponownego przejęcia urlopu przez ojca. Urlop jest wówczas udzielany na jego pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu.

Ile trwa urlop macierzyński?

Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Czy trzeba składać wniosek?

Pracownica nie ma obowiązku składania wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego jeżeli nie korzystała z niego przed porodem. Składanie wniosku o urlop macierzyński nie jest konieczne także wtedy, gdy pracownica chce rozpocząć wykorzystywanie tego urlopu 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu. W tym przypadku powinna poinformować o tym pracodawcę oraz przedstawić zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu. Jeżeli kobieta będzie chciała skorzystać z urlopu od momentu porodu wystarczy wówczas przedstawienie pracodawcy zaświadczenie o porodzie i akt urodzenia. Złożenie wniosku jest konieczne w przypadku, gdy matka chce przekazać część urlopu ojcu dziecka.

Zasiłek macierzyński

Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi zasiłek macierzyński z ZUS. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek – formularz można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Z zasiłku może skorzystać osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym. Miesięczna wysokość świadczenia to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródła internetowe:

NFZ – Jak ubezpieczyć się dobrowolnie 

Formularz ZUS ZZA

Wniosek o zasiłek macierzyński