W związku z realizacją projektu „Wyjdź na plus” w ramach: 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Aktywna integracja., Poddziałanie 9.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej w celu ustalenia wartości rynkowej najmu lokalu do celów prowadzenia Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie.

Kryteria jakie powinien spełniać lokal:

  • powierzchnia lokalu od 25m2 do 30m2,
  • położenie w bliskiej odległości od centrum Tarnowa;
  • udostępnienie pomieszczenia do prowadzenia Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie, w którym będzie prowadzone wsparcie przewidziane w projekcie;
  • dostęp do Internetu;
  • wyposażenie: min. 3 biurka i min. 6 krzeseł;
  • odpowiednie oświetlenie oraz miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej;
  • dostęp do zaplecza socjalnego i łazienki.

Prosimy o złożenie oferty cenowej  do dnia 20.11.2017 r. w Biurze Projektu ul. Szlak 8a/5, Kraków lub w Lokalnej Pracowni Aktywności ul. Krakowska 11 a, Tarnów.

Oferta cenowa (za miesiąc) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia.