Celem warsztatów jest wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu pn. „Proaktywni z POWER-em!”. Przy wsparciu doradcy zawodowego – stylisty Uczestnicy wspólnie odkrywali czym jest praca, jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia. Poznają metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, sposobów aplikowania o pracę i zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym w czasie COVID 19.

Uczestnicy   nabywają kluczowe kompetencje społeczne takie jak:

  • autoprezentacja,
  • komunikacja interpersonalna,
  • umiejętność budowania odpowiednich relacji z innymi,
  • asertywne zachowania,

a także umiejętności radzenia sobie ze stresem i innymi obciążeniami psychicznymi związanymi z poszukiwaniem pracy.

Warsztaty pozwalają na odkrywanie własnych możliwości i umiejętności, a jednocześnie wzmacniają motywację do dalszych działań zmierzających w kierunku podjęcia zatrudnienia.