Na rozmowie o pracę często pada pytanie na temat posiadanych przez nas kwalifikacji zawodowych lub też chęci dalszego kształcenia. W większości odpowiadamy, że jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem jednak w rzeczywistości nie zawsze pozwalają nam na to nasze fundusze. Co zrobić aby być bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy i podnieść swoje kwalifikacje bez ponoszenia wkładu finansowego? Odpowiedź znajdziecie w Fundacji PROAKTYWNI.

Fundacja PROAKTYWNI zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych/biernych zawodowo. Pośród wielu form wsparcia, które możemy oferować naszym uczestnikom są bony szkoleniowe dla nich.

Czym jest bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji uczestników projektu. Stanowi on gwarancję skierowania na wskazane przez Uczestnika projektu szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Szkolenia w ramach bonów szkoleniowych muszą być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Przed decyzją o przyznaniu bonu, Uczestnik projektu musi znaleźć pracodawcę chętnego do jego zatrudnienia po odbytym szkoleniu lub w inny sposób wykazać, że szkolenie zwiększy szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jakie koszty finansuje bon szkoleniowy?

W ramach bonu szkoleniowego Fundacja PROAKTYWNI finansuje koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń,
  • badań lekarskich lub psychologicznych,
  • przejazdu na szkolenia,
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania,
  • koszty egzaminów.

Uczestnik projektu, któremu przyznano bon szkoleniowy, jest zobowiązany do:

  1. Udziału w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. Ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego lub innej formy weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności w przewidzianym terminie;
  3. Przedstawienia Fundacji PROAKTYWNI dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.