Kompetencje tworzą przyszłość

Kompetencje tworzą przyszłość2022-05-09T13:25:46+02:00

Project Description

logotypy fundusze europejskie - fundacja proaktywni - kraków - małopolska

O projekcie

Projekt „Kompetencje tworzą przyszłość” realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI z siedzibą w Krakowie jako projekt partnerski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt realizowany jest w  partnerstwie ponadnarodowym z Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie/nabycie kompetencji zawodowych i kluczowych osób na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z woj. małopolskiego poprzez udział w zagranicznej wizycie studyjnej.

W ramach projektu uczestnicy projektu uzyskają wiedzę w zakresie innowacyjnego modelu listy kluczowych kompetencji i wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami młodymi wykluczonymi  lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Projekt ponadnarodowy - szkolenie zagraniczne, praca z osobami młodymi, terapeuci, praca terapeutycza, tutoring

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki, tj.:

 • zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracującą na podstawie innego rodzaju umowy w działającej na terenie województwa małopolskiego instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub realizujące zadania w obszarze wsparcia rodziny lub pieczy zastępczej.
 • bezpośrednio i na co dzień pracująca z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r.ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami świadcząc na ich rzecz pracę o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111);
 • posiadająca zgodę oraz rekomendację pracodawcy (Instytucji Delegującej) do udziału w mobilności ponadnarodowej;
 • zadeklaruje przeprowadzenie min. 2-godzinnego spotkania informacyjnego dla innych pracowników  Instytucji Delegującej po zakończeniu mobilności celem przekazania zdobytej  podczas wyjazdu wiedzy – w terminie 4 tygodni od zakończenia mobilności;
 • zadeklaruje złożenie pisemnego raportu po zakończeniu mobilności uwzględniający najistotniejsze ustalenia wyjazdu w tym zaobserwowane dobre praktyki (zawierający minimum 5000 znaków), który zostanie udostępniony pracownikom merytorycznym instytucji Delegującej oraz Beneficjentowi – w terminie 4 tygodni od zakończenia mobilności;
 • osoba pracująca na terenie woj. małopolskiego w:
 1. placówkach wsparcia dziennego (np. świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych) lub
 2. placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domach dziecka) lub
 3. ośrodkach dla dzieci i młodzieży (np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii)

Uczestnikami Projektu mogą być przedstawiciele instytucji publicznych lub organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, które bezpośrednio pracują z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r.ż. wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Praca o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowi główny cel/przedmiot działalność Instytucji Delegującej.

Co oferujemy?

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie podzielone na następujące działania:

 • Przygotowanie do mobilności: spotkania przygotowujące do realizacji zaplanowanych działań z zakresu mobilności poprzez opracowanie Indywidualnych Programów Mobilności (IPM).
 • Mobilność ponadnarodowa: 5-dniowy pobyt w Walencji w formie wizyty studyjnej (5 dni pobyt + 2 dni podróż)
 • Utrwalenie efektów programu mobilności: Sporządzenie raportu indywidualnego przez Uczestnika Projektu, przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla współpracowników – do 4 tygodniu po zakończeniu mobilności.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • Zwiększenie podniesienie/nabycie kompetencji zawodowych i kluczowych min. 30 osób na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z woj. małopolskiego poprzez udział w zagranicznej wizycie studyjnej.

Wartość projektu: 409 650,90 PLN
Dofinansowanie projektu: 397 361,37 PLN

Okres realizacji projektu:

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Udział w projekcie „Kompetencje tworzą przyszłość” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Gdzie i jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia (osobiście lub pocztą tradycyjną) dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej dostępnych poniżej:

 1. Formularz Aplikacyjny wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dostępu [POBIERZ]
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ]
 3. Zgoda oraz rekomendacja pracodawcy / instytucji delegującej do udziału w mobilności ponadnarodowej [POBIERZ]
 4. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  lub inny dokument równoważny potwierdzający stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie  są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej do Biura Projektu zlokalizowanego pod adresem:

Biuro Projektu w Krakowie: Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. Regulamin uczestnictwa i udziału w projekcie
 4. Zgoda oraz rekomendacja pracodawcy do udziału w mobilności ponadnarodowej.

Zacznij skutecznie zarządzać już dziś! Zgłoś się na SZKOLENIE

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Aktualności projektu Kompetencje tworzą przyszłość

Rekrutacja do III edycji projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do III naboru trwa od 16.08.2021r. do 03.09.2021r.  w ramach projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”! Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie „Kompetencje tworzą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !! Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu: Kraków, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2 Dodatkowe informacje można [...]

28-07-2021|Categories: Kompetencje tworzą przyszłość|

Rekrutacja do II edycji projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do II naboru trwa od 04.05.2021r. do 25.05.2021r.  w ramach projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”! Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie „Kompetencje tworzą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !! Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu: Kraków, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2 Dodatkowe informacje można [...]

04-05-2021|Categories: Kompetencje tworzą przyszłość|