Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie PROAKTYWNI NA PLUS !

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę !

Celem głównym projektu  jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

  • Płatnych staży z możliwością zatrudnienia
  • Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
  • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
  • Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
  • Indywidualnego doradztwa zawodowego

Udział w projekcie jest bezpłatny i stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w dniach 09.04.2019 r. – 23.04.2019 r. za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl w zakładce Rekrutacja.

Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 300 04 51, 530 593 998, 533 446 405, e- mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie przy ul. Krakowskej 11A (budynek KRAKUS, 3 piętro)

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ulicy Sowińskiego.