Według kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć trzy rodzaje umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony. Jakie są różnice między tymi umowami? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Umowa o pracę na okres próbny

Taką umowę zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Okres zawarcia takiej umowy może wynosić maksymalnie trzy miesiące. Umowę na okres próbny z tym samym pracodawcą zawiera się tylko raz. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny jest możliwe jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony

Umowę na czas określony jest zawarta na z góry określony okres czasu. Umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące. Łączna liczba umów nie może przekroczyć trzech. Kolejna umowa musi już stanowić umowę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia jest zatem zależny od okresu zatrudnienia:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa zawarta na czas nieokreślony nie zawiera terminu jej rozwiązania. Pracodawca, chcąc rozwiązać taką umowę bez wypowiedzenia powinien wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy