Wiosna w pełni, zbliża się weekend majowy… A może by tak wziąć urlop i odpocząć? Dowiedz się ile dni urlopu Ci przysługuje i do kiedy możesz go wykorzystać.

Z płatnego urlopu mogą korzystać tylko osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 1. Zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 2. Średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 3. Średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 4. Średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 5. Szkoły policealnej – 6 lat,
 6. Szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu. Jeżeli uczyłeś się i pracowałeś jednocześnie również okres nauki i zatrudnienia się nie sumuje. Wlicza się wówczas okres zatrudnienia lub pobierania nauki, zależnie od tego co jest korzystniejsze.

Urlop wypoczynkowy a niepełny wymiar czasu pracy

Jeżeli nie jesteś zatrudniony na cały etat przysługuje Ci proporcjonalna liczba dni urlopu. Zatem jeśli pracujesz na ½ etatu przysługuje Ci 10 lub 13 dni urlopu. Biorąc jednak pod uwagę, że urlop jest liczony godzinowo w przypadku pracownika posiadający staż pracy krótszy niż 10 lat 10 dni urlopu oznacza 80 godzin, jeżeli pracuje po cztery godziny dziennie to analogicznie oznacza taką samą liczbę dni wolnych od pracy jak w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku osoby pracującej na ¾ etatu również liczymy analogicznie:

¾ x 20 = 15 dni czyli 120 godzin.

¾ x 26 = 19,5 dnia – według Kodeksu pracy niepełny dzień zaokrąglamy do pełnego dnia, a zatem 20 dni czyli 160 godzin.

Komu przysługuje więcej dni urlopowych?

Prawo do dłuższych urlopów mają:

 • osoby niepełnosprawne — osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego
 • nauczyciele — w okresie ferii i wakacji
 • inwalidzi wojenni i kombatanci — dodatkowe 10 dni co roku
 • pracownicy socjalni — dodatkowe 10 dni raz na 2 lata, po 5 latach stażu w zawodzie
 • sędziowie i prokuratorzy — dodatkowe 6 dni co roku po 10 latach pracy, a po 15 latach pracy dodatkowe 12 dni rocznie.

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop?

Zaległy urlop na poprzedni rok można wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, a urlop pozostanie niewykorzystany wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy