W związku z realizacją projektu „Proaktywni na plus”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, (umowa numer RPMP.08.02.00-12-0150/18)
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Typ projektu: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy- projekty konkursowe, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej, w celu ustalenia wartości rynkowej najmu lokalu do celów prowadzenia Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie.

Kryteria jakie powinien spełniać lokal:

  • powierzchnia lokalu od 20m2 do 35m2,
  • położenie w bliskiej odległości od centrum Tarnowa;
  • udostępnienie pomieszczenia do prowadzenia Lokalnej Pracowni Aktywności  w Tarnowie, dostosowanego do potrzeb ON, w którym będzie prowadzone wsparcie przewidziane w projekcie;
  • dostęp do Internetu;
  • wyposażenie: min. 3 biurka i min. 6 krzeseł;
  • odpowiednie oświetlenie oraz miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej;
  • dostęp do zaplecza socjalnego i łazienki.

Prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 20.07.2018r. w Lokalnej Pracowni Aktywności ul. Krakowska 11 a, Tarnów.

Oferta cenowa (za miesiąc) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia.