Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach siódmego naboru do projektu „Wyjdź na plus”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liści rezerwowej – 3 osoby. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Do VII edycji projektu zakwalifikowało się 8 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu – VII edycja

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu – VII edycja