Proaktywni na plus

Proaktywni na plus2019-06-19T15:15:44+02:00

Project Description

Logotypy UE, RP, Małopolska

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Typ projektu: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 1,568,158.56 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1,489,748.56 zł

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu i planowane efekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo) zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, w szczególności z obszarów rewitalizowanych.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • nabycie/zwiększenie umiejętności społecznych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji i wizerunku, poprzez udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku przez 99 os.
 • nabycie nowego doświadczenia zawodowego przez udział w stażach zawodowych przez min. 64 os.
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez min. 45 osób

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące miasto Tarnów lub powiat tarnowski, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj.:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Kobiety
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Projekt skierowany jest do 110 osób, z czego min. 60% osób będą stanowić kobiety oraz 11% będą stanowić osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Co oferujemy?

 • Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników – dla min. 80 os.
 • Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników – dla min. 50 osób;
 • Opiekę osobistego Case Managera i Specjalisty ds. zatrudnienia;
 • Wsparcie profesjonalistów, którzy ułatwiają zdobycie wymarzonej pracy;
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku;
 • Indywidualne doradztwo, w tym zawodowe, psychologiczne oraz coaching;
 • Poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi – dla min. 13 osób;
 • Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych;
 • Poczęstunek podczas zajęć.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Dołącz do Nas!

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej;
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego;
 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
 • osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat  (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym  grupa ta nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz może być skierowana wyłącznie na formy wsparcia służące podniesieniu, nabyciu, utrzymaniu lub potwierdzeniu kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Sowińskiego.

Dla pracodawcy

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów (bez ponoszenia kosztów).

Staże odbywają się po zakończeniu przez Uczestników Projektu warsztatów, porad indywidualnych i/lub szkoleń. Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawcy!! – osoby odbywające staże otrzymywują wynagrodzenie w ramach naszego Projektu.

Pracodawco! Zyskujesz pracownika i nie ponosisz żadnych kosztów!
Zapraszamy do współpracy!


DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu „Proaktywni na Plus”, wypełnij wniosek o zorganizowanie stażu i odeślij na adres mailowy: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl

Po przesłaniu wniosku o zorganizowanie stażu skontaktujemy się z Państwem i udzielimy wszelkich szczegółowych informacji na temat organizacji stażu w ramach projektu „Proaktywni na Plus”.

W razie pytań, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. zatrudnienia:
Paulina: 533 442 199; Monika: 533 446 405
e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl

DO POBRANIA:

Dla uczestników

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące stażystów odbywających staże.

Osobom dojeżdżającym na staże przypominamy o złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów przejazdu. W celu udokumentowania kosztów przejazdu Stażysty dojeżdżającego środkami transportu publicznego za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z jednego dnia przejazdu lub informacji otrzymanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie wraz z oświadczeniem Stażysty o korzystaniu ze środków transportu publicznego. Ważne, wg regulaminu informację od przewoźnika składa się każdorazowo wraz z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosków załączamy oświadczenie o numerze konta bankowego.

Dni wolne: każdy Stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Dni wolne na stażu można łączyć, nie wolno ich wykorzystać przed upływem przepisowych  30 dni, jak również udzielić np. 1 dzień za 15 dni. Dni wolne przysługują Stażyście projektu po uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna stażu oraz po pisemnym przedłożeniu przez Stażystę opiekunowi stażu wniosku o udzielenie dni wolnych.

DO POBRANIA:

Uczestnicy projektu

I edycja

II edycja

III edycja

1801, 2019

Wstępna lista rankingowa III Edycja

Zakończyliśmy rekrutację do III edycji projektu „Proaktywni na plus”. Poniżej zamieszczamy listę osób spełniających kryteria dostępu do projektu wg. [...]

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.